Uhouneho prachu a zdravia

BioxelanBioxelan - Lieèba proti známkam starnutia poko¾ky!

Hlavné LED núdzové osvetlenie je urèené na urèenie núdzových východov a mo¾ností evakuácie vo verejných budovách. No, v hoteloch, penziónoch, ale aj v súkromnom ubytovaní povinne by malo by» nain¹talované núdzové osvetlenie chodieb a rie¹enia evakuácie. & Nbsp; av¹ak núdzového osvetlenia ¾iarovky odoberá príli¹ veµa energie a vy¾aduje napájanie núdzovú energiu pre dobrú batériu, èasto navy¹e nutné sa zdá vytvori» samostatnú in¹taláciu osvetlenia pohotovos». Na¹»astie na domácom trhu bolo dos» silných LED, ktoré ukázali skutoène skvelú alternatívu ¾iaroviek.

Tieto vysoko elektroluminiscenèné LED diódy trvajú niekoµkonásobne menej energie, majú vysokú kvalitu a ¹patné napájacie napätie. Núdzového osvetlenia LED okrem núdzového osvetlenia, osvetlenie únikových ciest, osvetlenia konkrétnu hrozbu, panické osvetlenie zóny jednoduchá a µahká rezerva zahàòa aj núdzové osvetlenie praktík okolo konkrétnu hrozbu, alebo miesta, kde existuje znaèná pravdepodobnos» nehody u zamestnancov alebo iných osôb pri nehode zlyhanie osvetlenia. Príkladmi takýchto nepríjemných kvalít budú vykopávky a knihy s toxickým alebo výbu¹ným obsahom. Aj v prípade plnila úlohy rýchlo pracovných strojov, je nutné vytvori» mo¾nos» zahrnutia núdzového svetla na zlyhanie normálneho osvetlenia.

V¹etky núdzové LED svietidlá sú zdobené v mikroprocesorových jednotkách a prepojené komunikaènou zbernicou s centrálnou hlavou systému. Veµkou výhodou moderných LED systému núdzového osvetlenia, je skutoènos», ¾e rovnaká situácia panuje najmä distribuovaný systém, èo znamená, ¾e evakuácia in¹taláciu a dosiahnutie rôznych zariadení v systéme, majú svoj vlastný zdroj napätia v batériách strán. Kompletný systém núdzového osvetlenia LED sa riadi centrálnym ¹tandardom, rozvádzaèmi a príslu¹enstvom pre núdzové osvetlenie a komunikácia medzi centrálnou jednotkou, rozvádzaèmi a svietidlami sa vykonáva na dvojvodièovej zbernici.