Umiestnenie stranok 2014

Sales emitovaných pri pokladni by mal by» vytvorený pomocou daòových poplatníkov predávajú na situáciu fyzických osôb bez finanèných aktivít zo strany poµnohospodárov, ktorí poèítajú v rámci pau¹álnej sumy. Prípady non-zaznamenávanie predajov obmedzenými sankciami, ktoré urèuje osobitný zákon. Daòovníci èasto pou¾ívajú vlasec sa nezaoberá záväzok, ktorý na posedenie a rýchle dôkaz pre èasté poruchy je pova¾ovaný nedostatok prípady kontroly, ktorých sa limity otáèania oprávòujúcich na rekordné predaje za pou¾itia registraèných pokladní a tie¾ prípady, ktoré zaviedli nové predpisy, ktoré vy¾adujú ¹pecifikovaných subjekty sú povinné vies» záznamy.

Povinnos» uchováva» záznamy s vyplácaním pozorovacích fondov nie je ilúzia, preto¾e predstavuje sankcie subjektom, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona o dani z materiálov a pomoci. Inými slovami, nedodr¾anie zákonných ustanovení, ktoré stanovujú príkaz na vedenie záznamov prostredníctvom registraèných pokladníkov elzab mera & nbsp; zahàòa veµké sankcie, a preto nie je vhodné riskova» tu. Nie, nie ka¾dý investor si je vedomý tejto skutoènosti, aj nepozná zákon.

Podµa èl. 111 ods. 2 o dani z tovaru a pomoci mô¾e vedúci daòového úradu alebo daòového kontrolného orgánu úètova» prísnu pokutu vo vý¹ke 30% dane, ktorá bola úètovaná pri nákupe výrobkov alebo slu¾ieb. V prípade úspechu fyzických osôb z dôvodu neregistrácie sa takýto subjekt dopustil trestného èinu alebo trestného èinu. Preto nestojí za to, aby ste sa pokú¹ali podvádza» v dne¹ných veciach a najskôr by ste mali po¾iada» o radu úètovníka alebo právnika, ktorý by zabezpeèil, ¾e podnikateµ dodr¾iava zákonné ustanovenia.

Na predajnom mieste zaznamenanom prostredníctvom registraèných pokladníc je potrebné poznamena», ¾e daòová povinnos» zahàòa len nedostatky pozície v sezóne 1. 12. 2008, teda od okamihu zavedenia do právneho ¹týlu hlavného mesta. ustanovenia zákona. Pre úspech v úspechu chyby nebudú orgány èinné v trestnom konaní pri»ahova» podnikateµov k právnej, daòovej a trestnej zodpovednosti od obdobia pred 1. decembrom 2008. sa dozvie v predpísanej sezóne a toto je pozastavenie zákonných èinností.