Uzemnenie v starom dome

Úlohou elektrostatického uzemnenia je minimalizova» riziko explózie horµavých látok na konci elektrostatickej iskry. ©iroko sa pou¾íva vo veµkosti prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré vlastní inú formu. Najµah¹ie a najmenej komplikované modely sú umiestnené od uzemòovacej svorky a od kábla. Robustnej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené uzemòovacím monitorovacím systémom, vïaka ktorému je dovolené vydáva» alebo prepravova» výrobok, keï je uzemnenie riadne pripojené.

Elektrostatické uzemnenie sa najèastej¹ie zavádza pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

Na konci plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulami, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich státia mô¾e by» buï mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktovaním alebo rozli¹ovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku jednoduchého a náhleho spojenia s uzemnením alebo neza»a¾eným problémom mô¾e vzniknú» krátky prúdový impulz, ktorý bude zodpovedný za perspektívu iskry.Nedostatok starostlivosti o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes plynu a vzduchu, èo znamená výbuch alebo veµkú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.