Vakuove balenie chleba

Nesprávne ulo¾ené jedlo sa rýchlo rozpadne. Okrem dekrektívneho pôsobenia mikroorganizmov a enzýmov je nevyhnutná dostupnos» kyslíka pre produkt. Oxidaèné procesy spôsobujú stratu nutrièných vlastností, tvar a vôòu, bielkoviny jednoducho hnijú a tuk je tuèný - horký. Pamätajúc si na výsledok je nielen dobré pokazené jedlo, ale musí by» vyhodené.

Ak v prípade domu, hádza» dve vajcia alebo klobása nebude finanèné dráma, koniec je rovnaký v prípade re¹taurácie, preto¾e nesprávne skladované jedlo, tak jednoducho stojí. A ak stratíme známky korupcie a vyrábame starý produkt, mô¾eme jednoducho otrávi» seba alebo na¹ich hostí.

Black Mask

Existuje jednoduché rie¹enie, ktoré nám pomô¾e s prízrakom straty peòazí a mo¾ných procesov od otrávených hostí. Jedná sa o balenie pomocou vákuovej obalovej ta¹ky. Pou¾itie tohto typu techniky zabezpeèuje dobrú trvanlivos» pre efekty a pokrmy, je ploché a veµké. Baliace stroje sú zariadenia, ktoré umo¾òujú hermetické uzatvorenie potravinových výrobkov a hotových jedál. Odstránia prístup kyslíka, baktérií a mikroorganizmov, vïaka èomu u¾ uzavretá potravina nestratila svoju nutriènú hodnotu.

Balíky dodávané v baliacich strojoch spåòajú mnohé vysoké ¹tandardy. Mali by by» bez zápachu, nemali by by» spojené s jedlom. Otvorená sila mechanického po¹kodenia je dôle¾itá. Ïal¹ou po¾iadavkou je mo¾nos» podstúpi» pasterizáciu, varenie alebo tepelné spracovanie v mikrovlnnej rúre - a fólia, z ktorej sú tieto nádoby vyrobené, táto èinnos» vydr¾ia. Dôle¾itou po¾iadavkou je neutralita chuti a prídavku, aby si potraviny udr¾ali svoje vlastnosti a vlastnosti. Vakuové obalové vrecká sú prispôsobené na dlhé skladovanie potravín. Zároveò sú v opakovane pou¾iteµných triedach, tak¾e sú dostatoène odolné proti umývaniu a èisteniu. Sú µahké v mnohých veµkostiach, a to vïaka tomu, preèo sme schopní zodpoveda» kabelku & nbsp; produktu alebo potravín, ktoré vlastníme.