Vlasy a krasu

Moja neter si veµmi miluje hranie s vlasmi, je mo¾né ju zdvihnú» póry a vyèesa» ju. Zároveò je správne zapojená, ¾e aby sa v¹etko zdalo perfektné, je mo¾né pä»krát zlep¹i» pradlo, poka¾dé, keï na ne polo¾ím vlasy alebo ich klepnem. Najviac hodnotí ¹kolské okuliare a vytvára ich. Jej jediné vytvorenie kráµovnej zo strachu je v¹ak zábava a potrebuje dokonalý úèes a obleèenie. Pri kontakte ma matka zamotala niekoµkými stu¾kami v nich stuhami. Potom táto krásna jedenás» rokov stará povedala nie, nie a nie raz. Takto sa pozerám v kuèeravých vlasoch ... tak to zaèalo. Èas riadenia a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Ale ako tí istí hostia s princeznami sa rýchlo zmenila myseµ. Neberieme na poslednú, ¾e od zaèiatku výroby uplynulo takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku, zatiaµ èo vo svojom prejave to bol moment oveµa viac "nie, ja sa mi nepáèi, v ktorej si nepamätám aristokratov, aká vysoká je jej podriadená". Opýtala sa nového úèesu a na strane plnenej koky naèapala vlasy. Keï¾e, ako u¾ bolo povedané, u¾ máme udalos», ktorá jej napravila vlasy, to v¹etko ¹lo veµmi dobre. Jej matka, z nejakej strany novej, bola prijatá aj za dvadsa» minút.

Pozrite sa na ponuku vlasov