Webovy server

V¹etka spoloènos» so stupòom bude chcie» akýkoµvek priestor na zhroma¾ïovanie údajov. Jedným z najpopulárnej¹ích rie¹ení tohto problému je dosta» sa z internetového cloudu, ktorý bude vynalo¾ený na externé servery zo známej spoloènosti. Poïme sa pozrie» na výhody a nevýhody tohto rie¹enia.

Jednou z výhod je prístup k ulo¾eným údajom bez ohµadu na aktuálny poèítaè, na ktorom pracujeme. To znamená, ¾e v¹etko, èo chcete vidie», je webový prehliadaè a prihlasovacie meno a heslo pre úzke konto v cloude. Existuje veµmi príjemný prístup, najmä pre spoloènosti, ktoré zaberajú veµa poboèiek. Zabezpeèuje spoµahlivý a vysoký prenos údajov medzi nimi. K dispozícii sú aj pokroèilé rie¹enia, v ktorých sa na dosiahnutie cloudu odporúèa profesionálny softvér, ktorý zaruèuje prezeranie materiálov v nej. Cloud erp je projekt pre spoloènosti, ktoré pracujú v takzvanom oblaku. Poskytuje svoju slu¾bu, èo znamená, ¾e µudia bez odborných vedomostí nebudú schopní s nimi bez problémov zvládnu». Ïal¹ím plusom vlastnenia mrakov sú úspory pri nákupe zariadení a prijímaní zamestnancov, ktorí by museli rie¹i» tento fotoaparát a softvér. Vlastníctvo vá¹ho zariadenia by zahàòalo aj potrebu prenaja» si ïal¹iu oblas», kde by bola vybraná, a to by spôsobilo nasledujúce náklady. Výhody oblaku pre spoloènosti samotné sú bezvýsledné. Tým, ¾e zveríte na¹e údaje profesionálnej spoloènosti, mô¾ete si by» istí, ¾e aj keï ste predmetom útoku na hacker, nikto z nich nebude po¹kodený a rýchlo ho stratíte. Z ochorení tohto rie¹enia samotným poskytovateµom slu¾ieb je prístup k blízkym príle¾itostiam. Je v¹ak mo¾né zaregistrova» sa v súlade s tým, aby poskytovateµ slu¾ieb mal k nim èo najmenej prístup. Je tie¾ mo¾né prenaja» oblak, nad ktorým budeme ma» úplnú kontrolu. Aj keï existuje to isté nákladné rie¹enie, ktoré ovplyvòuje prijatie ïal¹ích ¹pecialistov, dnes ho pou¾ívajú hlavne veµké korporácie.