Ziplock ta ky 60 x 100

Ta¹ky na zips majú veµa vyu¾itia v opaèných odvetviach, a preto majú skutoène ¹irokú pozíciu a nachádzajú sa takmer v domácnostiach. Zabezpeèujú svie¾os» jedla, hygienické skladovanie a ochranu materiálov pred vonkaj¹ími faktormi.

Ka¾dá perfektná dáma dobre pozná vákuové vaky, preto¾e majú veµa výkonov a zvy¹ujú mno¾stvo denných aktivít. Po prvé, takéto vrecká sú urèené na skladovanie potravín. Sú neodstrániteµné a odvá¾ne na po¹kodenie, vïaka èomu dlhodobo uchovávajú jedlo. Zips ta¹ky umo¾òujú u¾itoènú a rýchle uzatvorenie obsahu, tak¾e sa nemusíte dosta» do neho v¹etky neèistoty a vzduch, ktorý mô¾e urýchli» kazenie potravín. Vrecia sa perfektne zhroma¾ïujú na ukladanie syrových výrobkov, ako sú krupice, ru¾ièky, su¹ené bylinky alebo listové èaje.

Jedlo balené vo vákuovom vrecku si zachováva svoj zápach, ktorý nevychádza. Pri vkladaní èerstvej zeleniny a ovocia stojí za to zabezpeèi» ich chu» a pridaním tak, ¾e ich dáte do vrecka. Vïaka transparentnosti filmu okam¾ite viete, èo sa dostáva do centra.

Ak vrecká sú urèené na mrazenie potravín, stojí za to písa» na fóliu, ktorá je pova¾ovaná za metódu. To vám pomô¾e nájs» konkrétny produkt vysokú po tý¾dòoch bodom mrazu, kedy je »a¾ké posúdi», èo je pova¾ované v ta¹ke (mrazené potraviny èasto vyzerá, napr. Mrazené byliny, mrazené knedle, keï nevieme, èo je náplò. Je veµmi grafické vybra» si mrazené jedlo z vakuových vrecú¹ok, preto¾e film sa nerozbije a nezmrazuje potravu, ako v prípade obyèajných plastových vrecú¹ok.

Vakuové vrecká sa pou¾ívali aj v kulinárskej oblasti. Platí pre nich plánova», vari» alebo panierowaæ, preto¾e ka¾dý amatérsky kuchár by mal by» v kuchyni u sady ta¹iek dokonalý tvar (aj v ne¹tandardných rozmerov.

Zipsové vrecká na¹li svoju aplikáciu v rôznych oblastiach. V ka¾dodennej prevádzke rastú ako bezpeèný balík, napríklad keï nechceme, aby sa nieèo namoèilo. Sada sáèkov je tu aj nevyhnutným gadget µudia be¾iaci - pred nástupom do lietadla, aby bol bezpeène zabali» v¹etky kvapaliny (kozmetika, lieky, atï, ku ktorému sú ideálne pre rovnaké vriec, ktoré pou¾ívame v kuchyni.

Veµkou výhodou vákuových vreciek je ich nízka cena a ponuka pou¾itia tohto kusa niekoµkokrát. V mieste opätovného pou¾itia sa vrecko dôkladne umyje. Balík by mal obsahova» informácie o tom, èi sa vrecká mô¾u umýva» v umývaèke riadu.