Zlata psychoterapia 71

Grey Blocker

V tomto materiáli sa budeme sna¾i» prejs» test: èo je psychoterapia?

Samozrejme, ka¾dý z nás vie, ¾e psychoterapia je akýmsi èinom, ktorého cieµom je prinies» úµavu v du¹evnom alebo fyzickom utrpení. Psychoterapia je taktie¾ komplexný proces, ktorého nápojom na osud je zmeni» spôsob myslenia u pacienta a navy¹e správanie, ktoré je dôle¾ité pre skutoènos», ¾e pacient je stále tam. Psychológ je dostatoèné vedomosti, ktoré mu poskytnú 100% upozornenie na problém, ktorému pacient èelí, a po porozumení pacienta bude schopný aplikova» vhodnú metódu lieèby.

Psychoterapia je mimoriadne komplikovaný proces. Pacientovi by mohol vyrovna» sa s jeho problémom vy¾aduje nielen vidie» seba realisticky, ale tie¾ musí registrova» svoje slabiny, zlos», strach èi neochota rôznych µudí. Psychoterapia nielen rozhovor s lekárom, pacient, ktorý potµapkanie po chrbte a hovoria, ¾e v¹etko bude v zostave. Psychoterapia je skvelý vz»ah, v ktorom pacient dostáva psychoterapia z lep¹ieho porozumenia ich predmetov, rovnako ako zdroj ich utrpenie.

Èasto poèujeme od iných µudí, ¾e psychoterapia vytvára v nich strach. Takýto spôsob myslenia je spôsobený tým, ¾e ka¾dý e¹te stále vie veµmi málo o psychoterapii a¾ dodnes. A tak je známe, ¾e ak nemô¾eme nieèo robi», prebúdza v nás silný strach.

Ako dlho trvá psychoterapia? V psychoterapii neexistujú ¾iadne prísne postupy, ktoré by rozhodovali o tom, koµko psychoterapie by mala by». Ka¾dý pacient, ktorý sa hlási ¹pecialistovi, je iný problém a èo treba rie¹i» inak. A dokonca aj psychoterapeut poèas dôle¾itého stretnutia je veµmi »a¾ké urèi», koµko lieèby mô¾e trva», hoci to mô¾e by» aproximované poètom problémov, s ktorými sa pacient uká¾e psychoterapeutovi.A mô¾e by» bezpeène povedané, ¾e psychoterapia spoèíva v zmene spôsobu myslenia èloveka, ktorý ide na terapiu, keï priná¹a jej die»a do svojho psychologického osudu.