Zmluvny tlmoenicky vzor

Vyrábajú sa rôzne konferencie, µudia z iných médií a z iných krajín, èo znamená, ¾e vie a hovorí rôznymi jazykmi. Poèas rozhovoru sa v¹etci chcú presne dozvedie» v¹etko, èo je dôvod, preèo existuje forma konferenèného tlmoèenia.

Takáto kon¹trukcia je situáciou tlmoèenia, poèas rozhovorov majú úèastníci svoje slúchadlá aj preto, ¾e nezahàòajú hlas uèiteµa, ktorý vysvetµuje hovorený text na konferencii a moderuje hlas podµa originálu.Tlmoèník je v¾dy vyjadrený v prvej osobe.V porozumení z konferencie rozli¹ujeme niekoµko typov takýchto prekladov a takto:- konzekutívne - preklady po vystúpení reèníka,- simultánne - prebieha spolu s prevádzkovaním reproduktora,- relé - medzi dvoma jazykmi pou¾itím tretieho jazyka,- retour - preklad do materinského jazyka pre inú,- pivot - pou¾íva» jeden zdrojový jazyk pre ka¾dého,- cheval - jeden prekladateµ na stretnutí pracuje v dvoch kabínach,- symetrický systém - ak úèastníci poèúvajú preklady v niekoµkých vybraných jazykoch,- ¹epot - preklad adresovaný ucho úèastníka konferencie pracujúceho na prekladateµovi,- znaková reè - simultánny preklad do posunkovej reèi.Keï¾e konferenèné tlmoèenie nie je také nároèné a vy¾adujú si od transltora veµa intenzívnych vedomostí, aby sme prispeli k takýmto prekladom, mali by sme ma» bohaté skúsenosti, veµkú vedu a dobré zaobera» sa rôznymi typmi prekladov.Najèastej¹ie poèas pohovoru prekladatelia prekladajú konzekutívne tlmoèenie alebo pracujú v kabíne pomocou súèasnej metódy.Èasto v televízii mô¾eme poskytnú» spätnú väzbu o takýchto prekladoch pri zobrazovaní rôznych rozhovorov a stretnutí.V¹etky správy sú napísané prekladateµom veµmi naliehavo a podrobne, niekedy prekladateµ musí dokonca prenies» èlánok v rovnakej tonalite hlasu a len visie» ako hlas reproduktora stavia.