Znalos jazykovych funkcii

Keï zaèneme pracova» so systémom enova, zvyèajne máme v¹etky údaje a frázy o òom. Keï v¹ak príde na akúkoµvek novú skúsenos», prejdeme niekoµkými fázami poznávania. Vychádzajúc z nevedomej neschopnosti, ako sa slepo pokú¹ame vstúpi» do pou¾ívania, putujeme v zákutiach ¹truktúry, o ktorej nemáme predstavu. Stretávame nové pasce a predpokladáme malé a jednoduché ulièky.

Zber poznatkovKeï máme dos» èasu na to, aby sme sa znièili a vytvorili hrozby, sme na úrovni vedomej neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo nezávislé predsedníctvo. Zhroma¾ïujeme my¹lienky a krok za krokom sa sna¾íme privies» k ¾ivotu. Veµmi príjemné ¹tádium. Pohybujeme sa po vychodených cestách spolu s opísanými vzormi. Rad nekoneèných úspechov. Neustále získavame ïal¹ie vedomosti a èas od èasu sa sna¾íme aplikova». Prejdeme nehody a musíme sa opä» vráti» k tutoriálu. Niekedy sa v presvedèení o presvedèení dozviete celkom presne. Tieto chyby èasto opakujeme, spoznávame a skok na nasledujúcu úroveò. Neustálym opakovaním sa dostávame do praxe a dosahujeme nevedomé zruènosti. V tomto období ide v¹etko hladko. Va¹e vedomosti rastú. Nebojíme sa vá¾nych výziev. Niekedy mô¾eme tie¾ slú¾i» malým de»om so zdravou radou. Takáto viera je v nás. Hoci tam sú také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha e¹te nezi¹iel. Oblasti majstrovstiev vyhradené pre ¹pecifické zruènosti. Zruènosti v dobrej forme. Znalos» a absolútna istota. To sú v¹etky kognitívne procesy, ktoré nie sú spojené s ich predispozíciami. Procesy, ktoré nezahàòajú ¾iadne pole.

http://sk.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinne-chudnutie-pilulky/

Zoznámenie sa so systémovými ¹truktúramiTakto tento plán funguje. Ako spozna» ka¾dú ¹truktúru. Musíte nav¹tívi» atraktívne miesta, ale aj obyèajné. Aj keï v¹etky nástroje získajú odtlaèky prstov. Výhodou je, ¾e technický tím mô¾eme podpori». U¾itoènos» systému je stále pova¾ovaná za novú implementáciu. Optickí svedkovia svedèia o inovácii. Niektorí µudia pou¾ívajú takéto výrazy ako „revolúciu“ v eufórii. Bez ohµadu na to, èo si myslia na princípe, zistíme, ¾e si vezmeme aj telo, ktoré máme v dr¾be, a¾ kým nevyhráme ¹ampionát.