Znama psychoterapeutska loi

Príprava na uplatnenie povolania psychoterapeuta zaèína poèas vysoko¹kolského ¹túdia v Poµsku. Musíte absolvova» magisterský titul alebo lekárske ¹túdium. Potom sa pripojte k psychoterapii v Poµsku. ©kola musí nav¹tevova» jednu z psychoterapeutických spoloèností zaregistrovaných v Poµsku.

https://extenda-dr.eu/sk/

©kola musí ponúka» najmenej 590 hodín praktického výcviku. Táto hra vy¾aduje 100 hodín vlastných psychoterapeutických skúseností. Je potrebné absolvova» 50 hodín dohµadu a 360 hodín stá¾e. Na to, aby sa stal psychoterapeutom, je potrebné prejs» psychoterapeutickou praxou dva roky, musí by» vykonávaná pod dohµadom poèas ¹tvorroèného tréningového obdobia.Po absolvovaní psychoterapeutickej ¹koly musíte absolvova» certifikaènú skú¹ku v spoloènosti, do ktorej ¹kola patrí.Osoby, ktoré dáva sám ¾iada ich, ako by» psychoterapeut v Poµsku, by v¹ak mala by» osoba, ktorá bez ohµadu na konkrétne cesta, ktorú si mohli vybra», je dôle¾ité vypracova» prosperujúce portfólio a voµné ¹tyri roky, ktorú mô¾ete strávi» na pláne získa» príslu¹né certifikáty dosahujúci správanie svojich postupoch lekársku pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mal pozna» psychopatológiu, mal by tie¾ vedie», preèo sa poèíta s rôznymi terapeutickými prístupmi, a tie¾ ma» vedomosti o práve upravujúcom pravidlá psychoterapie.Osvedèenie sa získava jednorazovo, ale z èasu na èas je potrebné ho predå¾i», ale v tomto zariadení je potrebné ïal¹ie vzdelávanie. Aby bolo mo¾né roz¹íri» osvedèenie, odporúèame vám predlo¾i» doklady potvrdzujúce, ¾e poèas posledných 5 rokov od získania certifikátu alebo od predå¾enia platnosti nového certifikátu vykonal mnoho hodín psychoterapie. Rovnako je vhodné zdokumentova», ¾e existujú v oblasti dohµadu za posledných pä» rokov. Mal by a neustále chodi» na ¹kolenia a konferencie. Preto je to povolanie vy¾adujúce neustále zameranie starostlivosti a koncentrácie.